ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบุญเกื้อ และอาคารพิเลิศ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549 และ 2552
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :