ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสุพรรณนิการ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารชั้นเดียว ภายในประกอบไปด้วยห้องประชุม /ห้องสมุด/ห้องพักครูหมวดภาษาต่างประเทศ