ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ใกล้จะสอบกลางภาคกันแล้ว เด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือกันนะครับ
26 ก.ค. 61 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯรัชกาลที่ 10/ถวามเทียนพรรษา/ตักบาตรดอกไม้
16 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 กิจกรรมนักบุญน้อย
กิจกรรมนักบุญน้อย
ระดับชั้นอนุบาล 2-3 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ระดับชั้นประถมศึกษา 1-2 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ระดับชั้นประถมศึกษา 3-4 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ระดับชั้นประถมศึกษา 5-6 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
วัดสมุหประดิษฐาราม แต่งการด้วยชุดสีขาว
12 ก.ค. 61 กิจกรรมพระธรรมทูต
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทุกคนจะเข้าพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา/แต่งกายด้วยชุดปกติตามวันที่กำหนด