ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรีเขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 27/3 หมู่ 2 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2548 โดยมีนายถาวร บุญเกื้อ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และนางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ภาพถ่ายโรงเรียนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550)