วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนชั้นนำ ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะชีวิตสร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวล้ำทางภาษา รักความเป็นไทย และเป็นพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

พัฒนาความพร้อม  ปลูกฝังคุณธรรม  เน้นกระบวนการเรียนรู้