พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1.ส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และมีทักษะชีวิตอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
2.สนับสนุนส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีมารยาทงามอย่างไทย สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นพลโลก
4.สนับสนุนส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
5.สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6.สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7.ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อ ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการเรียนรู้
8.จัดระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายใน โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นนำ