เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ส่งเสริมความเป็นไทย
อัตลักษณ์
วิชาการดี   มีคุณธรรม