รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.81 MB
ปีการศึกษา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.71 MB
ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ปีการศึกษา 2560 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ปีการศึกษา 2560 (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ปีการศึกษา 2561 (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ปีการศึกษา 2561 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.25 MB