คณะผู้บริหาร

นายถาวร บุญเกื้อ
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอัชชาพรรณ บุญเกื้อ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวกรกนก บัวศิลา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นายต่อศักดิ์ เทศแก่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวนันทพร ครองบุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นางสาวนวพร จันทวงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ