คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายต่อศักดิ์ เทศแก่น
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 เมษายน 2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล