หัวหน้าฝ่าย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนวพร จันทวงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Vichakanbk@gmail.com
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
2554 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี (วท.บ. เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2558 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล