หัวหน้าฝ่าย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนันทพร ครองบุญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ/การเงิน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0847255925
อีเมล์ : ืnan_krongboon@hotmail.com
ที่อยู่ :
27/3 หมู่ 2 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2558 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล