ครูประจำสายชั้นประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุภาภรณ์ ใจห้าว
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5870592
อีเมล์ : -
ที่อยู่ :
10/105 หมู่ 1 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
2558 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
เม.ย.2553 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล