ครูประจำสายชั้นประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางลาวัณย์ แสงภักดี
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาตรี / วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล / สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
2558 ประกาศนียบัตรบัณฑิต / ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / วิชาชีพครู
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล