ครูประจำสายชั้นประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวัชรีวรรณ แสงทอง
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นป.1/2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6674395
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
40/194 ต.สวนดอกไม้ ต.เสาไห้ จ.สระบรี 18160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
วันที่7พฤศจิกายน พ.ศ.2535 ปริญญาตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1พ.ค.2547-ปัจจุบัน ครูผู้สอน (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล