กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปทิตตา เทศแก่น
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0988262029
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
อ.เมือง จ.สระบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2547 มัธยมศึกษาตอนปลาย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
2560 สัมฤทธิบัตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ครูพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 โครงงานเรื่อง นาฏศิลป์ ศิลปะไทย
2 งานวิจัยหน้าเดียว:พัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้คำคล้องจอง