ครูพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุภี เบ้าทอง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0848360026
อีเมล์ : techapanyo@hotmail.com
ที่อยู่ :
83/1 หมู่ 2 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555-2561 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ครูพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล