ครูพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติรัตน์ วงษ์นิล
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 080-9303487/092-6266871
อีเมล์ : thitirat1943@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
13 พ.ค.2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ครูพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล