คณะผู้บริหาร

นายถาวร บุญเกื้อ
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายหรรษธร บุญเกื้อ
รองผู้จัดการ

นางสาวกรกนก บัวศิลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายต่อศักดิ์ เทศแก่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา