ครูประจำสายชั้นประถมศึกษา

นางสาวนวพร จันทวงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้าครูประจำสายชั้นประถมศึกษา

นางสาวกัลยาณี สีม่วง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุรีรัตน์ อินทรักษ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุภาภรณ์ ใจห้าว
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชนัฏดา แย้มวาจา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววัชราภรณ์ พลอามาตย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพรรณกร เทศนา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววันวิสาข์ รักษาควร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางลาวัณย์ แสงภักดี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวยุพา กอเงินกลาง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวญาณิศา วิเศษศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางวัชรีวรรณ แสงทอง
ครูประจำชั้นป.1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2