ระดับประถมศึกษา

นางสาวนวพร จันทวงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้าระดับประถมศึกษา

นางสาวญาณิศา วิเศษศรี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวยุพา กอเงินกลาง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางลาวัณย์ แสงภักดี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอภิญญา เรือนอินทร์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววันวิสาข์ รักษาควร
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพรรณกร เทศนา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววัชราภรณ์ พลอามาตย์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชนัฏดา แย้มวาจา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุภาภรณ์ ใจห้าว
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุรีรัตน์ อินทรักษ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกัลยาณี สีม่วง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2