ครูประจำสายชั้นประถมศึกษา

นางสาวนวพร จันทวงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้าครูประจำสายชั้นประถมศึกษา

นางสาวกัลยาณี สีม่วง
ครูผู้สอน

นางสาวสุรีรัตน์ อินทรักษ์
ครูผู้สอน

นางสุภาภรณ์ ใจห้าว
ครูผู้สอน

นางสาวชนัฏดา แย้มวาจา
ครูผู้สอน

นางสาววัชราภรณ์ พลอามาตย์

นางสาวพรรณกร เทศนา
ครูผู้สอน

นางสาววันวิสาข์ รักษาควร

นางลาวัณย์ แสงภักดี

นางสาวยุพา กอเงินกลาง
ครูผู้สอน

นางสาวญาณิศา วิเศษศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/1

นางวัชรีวรรณ แสงทอง
ครูประจำชั้นป.1/2