ครูพิเศษ

นายต่อศักดิ์ เทศแก่น

หัวหน้าครูพิเศษ

นายเปรม ร้อยต๊ะ
ครูพลศึกษา

นายเรืองศักดิ์ ทีคะ
ครูพิเศษ

นางสาวฐิติรัตน์ วงษ์นิล

นางสาวอัชชาพรรณ บุญเกื้อ