หัวหน้าฝ่าย

นางสาวนวพร จันทวงษ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

นางสาวนันทพร ครองบุญ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ/การเงิน

นางสาวกรกนก บัวศิลา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย

นายต่อศักดิ์ เทศแก่น
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่