หัวหน้าฝ่าย

นางสาวกรกนก บัวศิลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นายต่อศักดิ์ เทศแก่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวนันทพร ครองบุญ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ/การเงิน

นางสาวนวพร จันทวงษ์
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ