ครูประจำสายชั้นอนุบาล

นางสาวรัญชิดา มูลประถม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
หัวหน้าครูประจำสายชั้นอนุบาล

นางสาวนิชาพร ไพรอุบล
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสาววัลภา ไชยโคตร

นางสาวฐิตา สมพร

นางหนูรัตน์ ตัดสุนทร

นางฉัตรนภา สุเกตุ

นางสาวสุพิชชา ยอดสุวรรณ
ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1/1

นางสาววิชชุดา นวลทอง

นางปิยะวรรณ ศิริพัฒน์

นางสาวกาญจนา ข้ามสาม