ระดับปฐมวัย

นางสาวนวพร จันทวงษ์

หัวหน้าระดับปฐมวัย

นางปิยะวรรณ ศิริพัฒน์
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวกุลยาวัลย์ ด่านผาสุขสกุล
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาววรรณิศา วงศ์ไชย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวฉัตรนภา สุเกตุ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววิชชุดา สอนง่าย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวศิริขวัญ อาศัยบุญ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวฐิตา สมพร
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววัลภา ไชยโคตร
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนิชาพร ไพรอุบล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวรัญชิดา มูลประถม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2