ระดับปฐมวัย

นางสาวนวพร จันทวงษ์

หัวหน้าระดับปฐมวัย

นางปิยะวรรณ ศิริพัฒน์
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวปภาวดี นันทภู
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวลักขณาภรณ์ พาเจริญ
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวฉัตรนภา สุเกตุ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววรรณิศา วงศ์ไชย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววิชชุดา สอนง่าย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวศิริขวัญ อาศัยนา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

วรรณรัตน์ นาคศรีสุข
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวฐิตา สมพร
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววัลภา ไชยโคตร
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนิชาพร ไพรอุบล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวรัญชิดา มูลประถม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2