ครูประจำสายชั้นอนุบาล

นางสาวรัญชิดา มูลประถม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
หัวหน้าครูประจำสายชั้นอนุบาล

นางสาวนิชาพร ไพรอุบล
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาววัลภา ไชยโคตร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวฐิตา สมพร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวฉัตรนภา สุเกตุ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุพิชชา ยอดสุวรรณ
ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววิชชุดา นวลทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางปิยะวรรณ ศิริพัฒน์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น /0

นางสาวกาญจนา ข้ามสาม