ธุรการ/การเงิน

นางสาวนันทพร ครองบุญ

หัวหน้าธุรการ/การเงิน

นางพีรญา ชูแสง

นางสาวกรกนก บัวศิลา

นางสาวอภิญญา เรือนอินทร์