ธุรการ/การเงิน

นางสาวนันทพร ครองบุญ

หัวหน้าธุรการ/การเงิน

นางพีรญา ชูแสง
ครูธุรการ

นางสาวกรกนก บัวศิลา
ครูธุรการ