กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพิ่มสุข รุยาพร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปทิตตา เทศแก่น
ครูพิเศษ

Mr.Ian Ceasar B. Wamilda

Mr.Jonathan Fronteras

Mr.Edam B. Wamilda

นางคุณทิวา รัตน์นาคิน