กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพิ่มสุข รุยาพร
ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปทิตตา เทศแก่น
ครูพิเศษ

Mr.Jonathan Fronteras
ครูพิเศษ

Mr.Edam B. Wamilda
ครูพิเศษ

นางสาวอนุตราภา ศิลาพัฒน์
ครูพิเศษ

นางคุณทิวา รัตน์นาคิน
ครูพิเศษ

MISS. FAN YING
ครูพิเศษ