คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร บุญเกื้อ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ พรสินชัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเปมิกา ชัยชนะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุธีปริยัตยาทร วรัญญู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสุทัศน์ ปญญาวโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาณิศา วิเศษศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราภรณ์ ฑีฆะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยะวรรณ ศิริพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทวัส ชูแสง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรกนก บัวศิลา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรีรัตน์ อินทรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัญชิดา มูลประถม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายต่อศักดิ์ เทศแก่น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวพร จันทวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ